2016-08-12

 

Säkerhet och Riktlinjer

 

 

ITRA – International Trailrunning Association har tagit fram ett dokument kring Säkerhet och Riktlinjer för Ultralopp.

Syftet med detta dokument är att ha:

 

A Välplanerat arrangemang, förberedelse för en säker och välorganiserad tävling

 • tävlingsledningens ansvar

 • viktiga egenskaper för tävlingen

 • egenskaper för tävlingen

 • att känna till tävlingsområdet

 • karta

 • försäkringar och avtal

B Nödvändiga åtgärder under tävlingen

 • väderprognos

 • kommunikation

 • transport

C Förebyggande åtgärder

 • Löparens ansvar

 • Loppets spårmärkning

 • Trafiksäkerhet

 • Kontroll av antalet löpare och eventuella avhopp

 • Om loppet bryts

 • Vätskekontroller

D Medicinsk- och räddningsplan

 • Vilka ambitioner har man

 • Avsedd personal

 • Riskanalys och åtgärdsplan

Huvudtesen i dessa riktlinjer är att:

 • En arrangör av ett lopp har skyldighet att organisera ett förebyggande säkerhet med en säkerhetsplan för att se till att det finns lämpliga åtgärder att:

1. minska antalet olyckor och låta all berörd personal ha tillgång till nödvändig information

2. hjälpa och rädda individer i en nödsituation.

 

Det är arrangörens skyldighet att garantera en maximal säkerhet för alla personer som är inblandade i evenemanget.

 

Ett stort ansvar vilar också på löparen:

 

1. Det bör uppmärksammas att löparna har ett ansvar att     vara redo att hjälpa någon i fara under loppet.

2. Löparen bör ha kunskap om den miljö de befinner sig i,     (Kungsleden och Abisko nationalpark) detta inkluderar en grundlig kunskap om sitt ansvar och en respekt för denna miljö.

3. Löparen har att ansvara för sig själva och att känna till gällande regler och föreskrifter i tävlingen. De bör tydligt kunna utvärdera sina mentala och fysiska förmåga. De bör vara tillräckligt utbildade för den utmaning tävlingen kräver och därmed även själv hålla     och ansvara för nödvändig utrustning.

4. Löparen bör kunna slutföra loppet på ett självständigt sätt i fråga om: mat och dryck, kläder och säkerhet. Detta kräver en förmåga att anpassa sig till förväntade eller oväntade problem (mörker, dåligt väder, fysiska krämpor, skada, etc.).

5. Löparen bör beakta de åtgärder och regler som beskrivs i det här dokumentet för att möta de specifika behoven i samband med tävlingen.

 

Riktlinjerna anpassade till Swedish Alpine Ultra

 

Det bör påpekas att ITRA:s riktlinjer riktar sig till lopp som har mycket fler löpare än de ca 50 som Swedish Alpine Ultra kommer att ha. Det rör sig om 1000 eller fler.

Andra faktorer är räddningstjänst, kommunikation och transport.

För Swedish Alpine ska läggas de föreskrifter som Länsstyrelsen lämnat angående genomförandet av loppet.

 1. Deltagarna ska följa Kungsledens genom nationalparken.

 2. Övriga nationalparksföreskrifter ska följas.

 3. Ansvarig organisatören ska ha kunskap om gällande föreskrifter samt informera deltagarna om gällande regler och se till att dessa efterlevs.

 4. Inga tillfälliga anordningar eller anläggningar får uppföras för arrangemanget.

 5. Ingen reklam för finnas på eller intill vandringsleden.

 

A. Välplanerat arrangemang, förberedelse för en säker och välorganiserad tävling

 

För Swedish Alpine Ultra gäller:

 • Ansvarig tävlingsledare finns

 • Säkerhet och banansvar vilar på tävlingsledaren

 • Räddningsansvarig vilar på tävlingsledaren. Vid fjällstugorna utmed bansträckningen finns nödtelefoner (GPS-telefoner).

 • Medicinsk ansvarig. Någon medicinsk ansvarig person finns inte. Deltagarna har gemensamt ansvar att meddela tävlingsledaren. Se löparens ansvar.

- Viktiga egenskaper för tävlingen

 

För Swedish Alpine Ultra gäller:

 • Antal deltagare: ca 60

 • Banegenskaper: stenigt, mycket vatten, beroende på snösmältning, snö på vissa ställen.

 • Avstånd och höjd vinster och förluster: 106 km, (total höjdmeter, 3840 upp/3930 ner)

 • Extrema höjder: Tjäktjapasset 1150 m, lägsta 600 m

 • Särskilda väderförhållanden: Kan variera mycket, kallt, varmt, regn även snö. Det positiva är att det inte blir mörkt på natten vid klart väder tack vara midnattssol.

 • Maximal löptid: Variationer i förhållanden påverka tiden. Loppet är löpning från punkt A till punkt B. Det finns inga transportleder som kan användas om man bryter loppet. Vid Alesjaurestugan finns möjlighet att ta en helikopter till Abisko, kostnad 1000:--. Löparen återvänder då på eget ansvar till start eller till mål. Det finns ingen officiell löptid. Men ett bra riktmärke är 24 timmar.

 • Fjällstugor: Det finns 6 fjällstugor som kan användas för bla värma mat eller köpa mat.

  - Kebnekaise Turiststation, mat finns.

  - Singistugan, ingen mat kan köpas här

  - Sälkastugan, mat kan köpas

  - Tjäktjastugan, ligger en bit från banan, ingen mat kan köpas här. Tjäktjastugan är en liten fjällstuga. Tjäktjastugan besöks endast i absolut nödsituation.

  - Alesjaurestugorna, här finns mat att köpa. Alesjaurestugorna erbjuder övernattning och ett väl omhändertagande om man har problem.

  - Abiskojaurestugan, ligger en bit från banan. Samma som för Tjäktjastugan.

  - Målgång Abisko Turiststation.

 - Att känna till om området

För Swedish Alpine Ultra gäller:

 • Banan kan GPS-spåras om man har en GPS med fjällkarta. En fil över GPS-spåret bifogas av arrangören till deltagarna.

 • Identifiering av specifika risker: Arrangören har via Abisko Turiststation kontakt med fjällstugorna för att få information om hur det ser ut på leden, vilka problem som finns.

 • Fastställa platser för

  - Räddningsmedel: se information ovan om Fjällräddningen.

  - Transporter för löpare som bryter: se information ovan.

  - Vätskekontroller: se information om fjällstugorna ovan.

 

 • Karta

För Swedish Alpine Ultra gäller:

- Se kartbild under "information om tävlingsbanan". Deltagarna ansvarar själv för karta och kompass.

 

 • Försäkringar och avtal

För Swedish Alpine Ultra gäller:

 

Det är upp till varje deltagare att ha någon form av försäkring, en sådan är Folksams"Startklar Plus".

 

B. Nödvändiga åtgärder under tävlingen

 

 • Transport

För Swedish Alpine Ultra gäller:

- Deltagaren ansvarar själv för transportbehov pga brutet lopp.

 

C. Förebyggande åtgärder

 

 • Löparens obligatoriska tävlingsregler

För Swedish Alpine Ultra gäller:

 

 • Utrustning under loppet som arrangören kräver löparen är full egen försörjning.

 • Minimikrav är att ha med sig under loppet:

  o Anpassad utrustning till väderförhållanden. Kroppstäckande kläder är ett krav.

o Förhindra nödsituation (t.ex, kläder, dryck, mat);

o I väntan på räddning (Överlevnadsfilt, extra kläder)

 

OBS: I regelverket bör framgå att löpare är skyldiga till att ha denna utrustning med sig.

 

D Medicinsk- och räddningsplan

 

För Swedish Alpine Ultra gäller:

 

 • Arrangören tillhandahåller ingen medicinsk insats.

 • Tävlingsledarens ansvar gäller för beslut vid nöd.

 • Löparnas skyldighet att kunna hjälpa annan löpare i nöd.

 • Krav på förstahjälpen insats.

 • Vätska och vätskeersättning finns vid målgång.